குடிமக்கள் கருத்துக் கணிப்பை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்

அல்லது

ஸ்கேன் செய்யவும் அல்லது கருத்துப் படிவத்தை நிரப்ப பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்

ஆட்சேபனைகள் மற்றும் ஆலோசனைகள்

அல்லது

ஆட்சேபனை மற்றும் பரிந்துரை படிவத்தை நிரப்ப ஸ்கேன் செய்யவும் அல்லது பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்

பதிவிறக்கங்கள்

அல்லது

GO, மாஸ்டர் பிளான், நிலப் பயன்பாட்டு வரைபடங்கள் மற்றும் நிலப் பயன்பாட்டு அட்டவணை ஆவணங்களைப் பதிவிறக்க ஸ்கேன் செய்யவும் அல்லது பொத்தானை

Take the Citizen Feedback Survey

or

Scan or Click the button to fill the feedback form

Objections and Suggestions

or

Scan or Click the button to fill the Objection and Suggestion form

Downloads

or

Scan or Click the button to download the GO, Master Plan, Land use Maps and Land use Schedule documents